Úvodní stránka       Obsah

Troubsko od A po Zet

říjen 2010

Historie troubské školy

část třetí (Učitelé v Troubsku, jejich aktivita a zajímavosti)

Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech, osudy škol byly velmi úzce spjaty se zřizováním farností. Farnost troubská je uváděna již v roce 1329, farní kronika v roce 1568. Počátek školy v Troubsku, jako školy farní, se uvádí v roce 1662. Zápis v kronice tohoto roku však uvádí prvního troubského rektora Pavla již v roce 1655, takže přesný rok založení školy je neznámý.

Přehled učitelů od roku 1655

 1655 Pavel, rektor trubský
 1662 Johanes Svoboda
 1664 Jan Svoboda
 1678 - 1688  Václav Frant. Brejda
 1688 - 1699  Johanes Bytonský
 1699 - 1702  Tobiáš Svoboda
 1702 - 1708  Matěj Josef Frant. Svoboda  
 1708 - 1718  Alexius Rychlý
 1718 - 1722  Karel Koloušek
 1722 - 1726  Josef Zimmer
 1726 - 1739  Antonín Liborius Šen
Byl velmi oblíbeným učitelem, od roku 1736 učil v nově postavené škole, v r. 1739 byl přeložen do Bystrce.
 1739 - 1759  František Hlaváček
Od jeho nástupu je vedena školní budova a začíná soupis učitelů ve školní kronice. Působil v Troubsku 22 let a také zde zemřel.
 1759 - 1761  Johanes Matula
 1761 - 1771  František Grein
Byl znamenitým varhaníkem, což mu pomohlo k brzkému povýšení. V roce 1771 získal učitelské místo v Rosicích
 1771 - 1825  Šebestián Janeček
Je nazýván již učitelem Učil na zdejší škole 54 let, až do roku 1825, kdy zemřel ve věku 80 let

Jaké měli první učitelé vzdělání není zámo, museli však být dobrými hudebníky, neboť jejich povinností bylo pěstovat kostelní hudbu a zpěv. Rektor musel být hlavně varhaník a musel umět hrát na několik hudebních nástrojů. V Troubsku k tomu byli zavázáni nadací, pokud nebyli hudebníky, pozbývali nárok na odměnu z nadace.

 1825 - 1838  Jan Kaláb
Stal se nástupcem Janečka. Pomocníkem mu byl Václav Janeček, který získal učitelské vzdělání složením zkoušky po absolvování kurzu
a po roce praxe složil zkoušku u konzistoře.
Jméno Kaláb je někdy psané jako Kallab.
 1838 - 1872  Tomáš Kaláb
Učitelem byl ustanoven v roce 1838 na základě prezentace u patrona školy Leopolda Hodáka. Učil zde až do roku 1872

Každoročně psali záci na konci školního roku při zkouškách do sešitů "krasopsaní" - latinkou i latinsky. Četlo se ze slabikáře, čítanek i evangelia. Učení předměty byly: náboženství, čtení, psaní a počítání.

 1872 - 1890  František Ševčík
Nadučitel, velice vážený, všestarnné vzdělaný člověk a výborný hudebník. Vyučil a vychoval mnoho aktivních hudebníků.
Na jeho poslední cestě ho vyprovodilo 50 učitelů, mnoho vážených osobností a celá farnost. Jeho hrob v Troubsku je zachován dodnes.
Za Ševčíka zde kromě jiných působila Anna Javůrková, učitelka ručních prací a Matylda Svobodová, učitelka industriální.

Od roku 1868 byly školy národní s učitelem a podučitelem a od roku 1869 byl zaveden název "škola obecná". Když byla škola r. 1889 rozšířena na trojtřídní, byl ustanoven prvním učitelem Václav Hádek

 1890 - 1906  Vojtěch Šťastný
- Svědomitý učitel a výborný hudebník. Náplň života naplňovala škola, hudba, zahradnictvní a zájem o kulturní dění v obci. Byl velmi oblíbený
pro svou klidnou povahu a otevřenost. Pro školu sestavil pomůcky, např. Měřičské plochy |(1893), Model školní zahrady, Decimetrorvé počítadlo (1903),
které byly doporučovány všem školám Okresní školní radou.
- Organizoval výlety do okolí (s kulturní náplní), zvěřince (dnešní ZOO), jako milovník stromů učil děti ve škole pěstovat ovocné stromy. Pro tento
účel založil na malém pozemku za kaplí vzornou štěpnici, kde učil děti roubovat, štěpovat a kde měl také včelín. V roce 1902 uspořádal ve škole
výstavu ovoce a v roce 1904 zaslal z troubské školy (výpěstky ze štěpnice) na ovocnou výstavu do Brna 15 druhů jaderného ovoce, za které obdržel
diplom od Zemské rady markrabství moravského.
- Staral se také o kulturní dění. Učil omladinu zpívat, pořídil jeviště založil divadelní kroužek, pěvecké kvartero. I Šťastného předchůdci
pěstovali hudbu, zpěv - hudbu hlavně kostelní. Z těchto hudebníků byla utvořena sedmičlenná hudební dechová kapela. Tato Lodesova dechovka
se pro dobrou hru stala v celém okolí velmi populární.

Obobí od příchodu Vojtěcha Štastného do Troubska a jeho jmenování rektorem školy lze označit jako skutečně šťastné, jako počátek organizované kulturní a osvětové činnosti v obci. Ve škole pracovali výborní mladí učitelé - Konstantin Sojka a Metoděj Kocman. Ve školní budově se konala velká národopisná výstavka s národopisnou slavností. Obec Troubsko se velmi úspěšně zúčastnila velké Národopisné výstavy Československé v Praze., Byl založen Čtenářsko-hospodářský spolek Poděbrad, o němž je v kronice psáno "Čtenářsko-hospodářskému spolku budiž v historii obce zachována čestná památka jako zakladateli organizované veřejné činnosti vzdělávací pro povznesení národního a vlasteneckého cítění a uvědomění našeho lidu."

"Čtenářsko-hospodářskému spolku budiž v historii obce zachována čestná památka jako zakladateli organizované veřejné činnosti vzdělávací pro povznesení národního a vlasteneckého cítění a uvědomění našeho lidu."

 1906 - 1925  Jan Čech
           - Nadučitelem byl jmenován v roce 1906. Prožil v Troubsku období národního uvědomění, první světovou válku a vznik samostatného státu.
Spolu s učitelkou Františkou Sobolovou a učitelem Františkem Vašulínem, dosahoval velmi dobrých výsledků a udržoval velmi dobrou pověst
troubské školy. Výborný hudebník působil i ve veřejném a spolkovém životě, hlavně v&nbsNárodní jednotě (m.j.knihovna), ve spolku
dobrovolných hasičů i v&nbsSokole. V&nbsroce&nbs1925 byl za své zásluhy jmenován čestným občanem Troubska.

Zájem o ovocnářství, vzbuzený V. Šťastným, neochabl ani za J. Čecha. Učil nejen děti, ale i cestáře štěpovat, pořádal výstavy i stromkovou slavnost. Díky němu a jeho žákům byla např. osázena nová silnice z Troubska do Ostopovic (200 ks).

 1925 - 1931  Jakub Doležal
- Místní rodák, dobrý hudebník, vyučoval také hře na housle. Byl posledním učitelem varhaníkem. Přepsal Královničky do troubského nářečí,
vybral a nacvičoval troubské písně, které pak s učitelským sborem nacvičovali, aby tyto písně neupadly v zapomenutí. Písně sebral a vydal
učitel Metoděj Kocman pod názvem Písně lidu v Troubsku. Kromě písní se také dbalo na výšivky a vzorníky k nim, zvyky a obyčeje
zdejšího lidu, vše pro zachování svéráznosti Troubska.

Správce školy Jakub Doležel již za mladších let učitelování společně s učitelem Konstatninem Sojkou působil ve směru vlasteneckém. V této době se do veřejného života zapojuje i učitel Oldřich Klanica, který např. hrával v kině Zborov v době němého filmu. O udržování starých zvyků se později zasloužil učitel František Vašulín, který byl také starostou místního Sokola.

 1931 - 1936  Leopold Voráček
- Kulturní vzdělávání pokračovalo. V roce 1933 se učitelský sbor v Troubsku rozhodl zrušit ve škole modlení a sundat všechny kříže, které visely
na stěnách ve škole. Toto rozhodnutí vyvolalo ostrý spor v celé obci. Obecní zastupitelstvo se usneslo na ostrém protestu chráníce školu
a učitelský sbor, který byl zaslán Okresnímu školskému výboru v Brně. Kříže se na zdi už nevrátily.
 1936 - 1941  František Vašulín
- Prozatimní a od roku 1937 definitivní řícící učitel troubské školy. Do jeho učitelování nepříznivě zasáhla II. světová válka.
 1941 - 1945  Karel Kilián
- Velmi vzdělaný řídící učitel působil na troubské škole během války, ve velmi obtížné době. Politické strany byly rozpuštěny, činnost Sokola a
Orla zastavena.V roce 1944 byla na svátek Sv. Ducha povolena národní slavnost. Později učil ve Střelicích.
 1945 - 1952  František Vašulín
- Po válce se vrátil na místo řídícího učitele a pokračoval s velkým elánem ve své práci, přerušené válkou. Celý život byl velmi aktivní
ve veřejném životě obce. (Byl učitelem, knihovníkem, kronikářem a vedl též troubskou matriku.)
 1952 - 1953  Jaroslav Mikulášek
- Učitel s velkým zájmem o archeologii. Již od roku 1941 se věnoval archeologickému průzkumu na troubském katastru. Výsledkem
jeho mnohaleté badatelské činnosti byla rozsáhlá sbírka archeologických památek, které předal do Národního muzea v Praze
a Moravského zemského muzea v Brně.
 1953 - 1957  Čeněk Skoumal
- Založil na škole kroužek mičuriský a letecko-modelářský. V listopadu 1954 bylo zahájeno vyučování ve hře na klavír a na housle
za dozoru učitelů z Ořechova. Přes značný zájem hudební škola v Troubsku nevznikla.
 1957 - 1961  Václav Ševela
- Kromě svědomité a pečlivé práce ve škole věnoval veškerý volný čas činnosti v Pionýrské organizaci. Na vlastní žádost z Troubska odešel.
 1961 - 1971  Kristýna Krejsová
 1971 - 1976  Vlastimíra Überalová-Mikysková
 1976 - 1991  Jarmila Tůmová
 1992 - 2010  Michal Řihánek

Třetí, závěrečná část, o historii školy v Troubsku.
Prameny: Staré obecní, školní a soukromé kroniky.
Sepsal v září 2010 Pavel Veleba, knihovník a kronikář