Úvodní stránka       Obsah

Troubsko od A po Zet

Prosinec

Marie Cecílie ze Sekenberku

Marie Cecílie ze Sekenberku patří mezi osobnosti naší obce, na které můžeme pohlížet s úctou.

Narodila se v roce 1731 a jako čtyřletá přichází se  svými rodiči do naší obce z nedalekých Syrovic, když její otec Tomáš Jan Sekora ze Sekenberku koupil 10. dubna 1735 Troubsko se zámkem, třemi zahradami, poplužním dvorem, dvěma ovčíny, mlýnem atd. za 85 000 zlatých a dvě stě dukátů a ujímá se řízení troubského panství. Pod jeho vedením panství neobyčejně prosperuje, žel, velmi brzo umírá a zanechává po sobě vdovu Annu Cecílii  (1712–1787) a jedinou dceru Marii Cecílii.

Když 7. května 1787 matka Anna Cecílie zemřela, zústavila dědičkou svoji jedinou dceru Marii Cecílii, "pannu nábožnou a v ústech i srdcích lidu ve věčné paměti žijící".

V té době byla Marie Cecilie řeholnicí starobrněnského kláštera a po smrti své matky musela s papežským svolením klášter opustit, aby se mohla ujmout řízení zděděného statku. Její život se tak výrazně změnil, ale ona se ve své dobrotě a zbožnosti nezměnila. To dokumentuje také zápis P. Eduarda Hájka v brožuře o naší obci, která vyšla v roce 1894, když kaplan Hájek vychází z vyprávění řeholníků kláštera, kde Marie Cecilie pobývala. Nekypěla zdravím, přesto zděděné panství řídila velmi dobře. Nemyslela jen na sebe a svůj statek, který vzkvétal, ale též na svoje poddané, jejich kulturu a vzdělání.

Ve starých kronikách o Marii Cecílii ze Sekenberku čteme:

22. července 1790 byl na věž kostela vyzvednut zvon o váze 377 kilogramů a jeho náklady činily 441 zlatých a 5 krejcarů.
Nápis na zvonu zněl: SIT NOMEN DOMINI BENEDIKTUB.DONAVIT CACILIA DE SEKENBERG (Budiž jméno Páně pochváleno, darovala Cecílie ze Sekenberku.). Zvon měl ještě druhý latinsky psaný nápis: Já Cecílie mám za svou původkyni Marii Cecílii ze Sekenberku, paní v Troubsku, Ostopovicích a Popůvkách. Ulil mě Klement Stecher v Brně, v době faráře Jana Michala Kuchelmeistera v roce 1790. Tento zvon, zvaný Cecílie (nesl její reliéf), byl zničen v roce 1917 jako materiál pro válečné účely.

V roce 1790 vyhořel (neopatrností Jana Vávry, troubského sládka) zámecký pivovar, ten byl znovu vybudován během jednoho roku, byl však přenesen na Veselku.

V roce 1796 byla jejím nákladem (4000 zlatých) zhotovena nová, mědí krytá, kostelní věž. Okna na ni byla zdobena platinou. (Původní krytina byla šindelová. Do věže uhodil 16. 7. 1785 blesk, polovina ji shořela, ale byla ještě téhož roku opravena.)

Pro značnou vzdálenost kostela od osady, vybudovala na dolním konci obce proti faře kapli Všech svatých, s jejíž stavbou bylo započato v roce 1795. Stavba trvala tři roky.Vysvěcena byla 29. září 1798. Náklady: 2 525 zlatých. Kaple stála osamoceně, sakristie se budovala až téměř za sto let (1889). Zvon ve věži kaple nesl nápisy s datem 1798. Byl ulit Klementem Stecherem v Brně. Jeho hmotnost činila 40 kg.

I v zámku byla v roce 1766 vystavěna nová kaple Neposkvrněného početí Panny Marie, která byla od roku 1772 veřejná a od roku 1788 bylo při ní založeno místo kaplanské. (Původní kaple byla z roku 1744.)

Majitelka troubského panství Marie Cecilie ze Sekenberku dala postavit na Dlouhém mostě přes řeku Svratku na Starém Brně sochu Sedmibolestné Panny Marie, jako svou prosbu pro zachování zraku, který se jí postupně zhoršoval a ztrácel. K této soše se konalo každý rok, vždy šestou neděli po velikonocích, z Troubska slavné procesí. Později však byly čtyři sochy, včetně její, odstraněny a přesunuty ke kostelu Milosrdných bratří na Starém Brně. Latinský nápis zní: Sumptibus M.C. De Sekenberg Dominae de Strutz Schweigel Me Exsculpsit die 18.5.1799. (Nákladem M.C. ze Sek., paní na Troubsku Schweigel mě vytesal dne ….)

Zápisy v kronikách z roku 1795 uvádějí, že Marie Cecílie ze Sekenberku nechala na své náklady postavit školu v Ostopovicích a Popůvkách a podporovala školu v Troubsku, kterou postavil její otec již v roce 1736. 30. prosince 1795 vydala nadační listinu pro všechny výše uvedené školy za tím účelem, aby pěstovali hudbu k povznesení bohoslužeb ve farním kostele. Učitelé byli povinni bezplatně účinkovati při muzikách v zámku, ne však na úkor vyučování. Měli také za úkol vyučovati schopné chlapce a  dívky zpěvu a  hře na hudební nástroje. Nadace obnášela 340 zlatých ročně. Kromě této nadace pro učitele byla jmenovaná povinna udržovat budovy škol, dodávat na vytápění potřebné dřevo a byla také zavázána, že v případě vyhoření, postaví školu znovu. Měla právo jmenovati a ustanovovati učitele jednotlivých škol. Učitelé museli být hudby znalí a být katolického vyznání.

Nepotvrzenou skutečností je to, že obraz sv. Cecílie, který je na levé (evangelijní) straně v chrámové lodi nad oltářem, byl malován dle podoby Marie Cecilie ze Sekenberku.

Originální listinu s pečetí a podpisem Marie Cecilie ze Sekenberku můžete na požádání uvidět v troubské knihovně. Tato listina pochází z 27. října 1797.

17. srpna 1801 byla Marií Cecilií ze Sekenberku sepsána poslední vůle.
15. srpna 1806 onemocněla. 19. srpna 1806 tušíc svůj konec nařídila některé změny ve své závěti. Po dobu nemoci byla sloužena ranní mše v zámecké kapli a slavné bohoslužby v 10 hodin ve farním kostele.
Zbožná a dobrotivá, vzdělání podporující slečna Marie Cecílie ze Sekenberku, paní na Troubsku, zemřela 1. prosince 1806 o dvanácté hodině v poledne, ve věku 75 let. Odpočívá pod Božím hrobem ve farním kostele v Troubsku společně se svými rodiči, jak to hlásají nápisy na mramorových deskách v kapli nad jejimi uloženými ostatky.

Poznámka: V nové výstavbě za kostelem (v Zákostelí?) je jedna z ulic pojmenována Sekorova (otec Marie Cecílie) a další z nich Marie Cecílie.
(O rodičích Marie Cecílie ze Sekenberku bude psáno v některé z dalších kapitol seriálu „Troubsko od A po Zet“.)

Vp