Úvodní stránka       Obsah

Troubsko od A po Zet

Květen 2011

Znak obce Troubsko

Zatímco do roku 1990 bylo umožněno užívání svých znaků téměř výhradně lokalitám se statutem města či městečka, zákon o obcích č. 367/90 Sb. zpřístupnil tento symbol samosprávy všem obcím. Zmíněný zákon vyhradil udělování obecních znaků a nově i praporů Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. V rámci poslanecké sněmovny dnes pracuje komise pro heraldiku, která návrhy obcí posuzuje, schvaluje a stanoví jejich oficiální popis.

Konečné rozhodnutí o udělení práva používat obecní symboly vydává předseda poslanecké sněmovny. Obnovením práva užívat obecní symboly se v českém státě obnovila staletá tradice v minulosti násilně přerušená. O právo používat své obecní symboly požádalo, od nabytí platnosti zákona o obcích, několik set obcí v celé ČR. Také naše obec této možnosti využila, promarnila se však možnost vytvořit a nechat současně schválit i druhý symbol obce - prapor.

Při návrhu obecního znaku (praporu) se vždy vychází z pečetí a erbů šlechtických rodin, které tu kterou obec vlastnily. V době, kdy se pečetě začaly více používat, jako potvrzení různých listin apod., byly i pro šlechtické Troubsko vytvořený pečetě dvě, poněvadž Troubsko bylo rozděleno na dvě části. Větší a podstatný díl patřil Troubsku, menší díl patřil řečkovické jezuitské části. Obě části měly své rychtáře, purkmistra...

Pro potřeby prvního, tedy většího dílu vsi, byl v roce 1662 pořízen typař s vinným keřem, nožem a radlicí - umístěné na štítu, nad kterým byl uveden letopočet 1662. Byla to pečeť nová. To celé bylo uvnitř mezikruží, na kterém bylo napsáno: PECZET DIEDINY TRAVBSKE. V období, kdy Troubsko bylo městysem, i po roce 1918, se používala razítka s drobnými odchylkami pečetního znamení většího dílu (i s nápisem městys).

Z téže předlohy vychází i návrh znaku Troubska výtvarně zpracovaný Janem Bukovanským a udělený obci předsedou PS PČR 29. března 1993. V modrém štítu je vpravo zlatý stonek vinné révy se dvěma hrozny a třemi listy, vlevo jsou vedle sebe stříbrný vinařský nůž a stříbrné krojidlo (přesný popis).

Dne 14. dubna 1995 se starosta obce Vladimír Ryba a jeho  zástupce Stanislav Vlach zúčastnili slavnostního shromáždění, které se konalo v Praze v budově Parlamentu České republiky. Zástupci obce převzali z rukou předsedy Parlamentu ČR Milana Uhdeho znak obce Troubsko. (Pro užívání znaku byla vydána obecní vyhláška).

Řečkovičtí jezuité používali pro svůj menší díl pečeť s krojidlem, nožem a radlicí (jiný popis uvádí krojidlo a dvě radlice). Taktéž to bylo uvnitř mezikruží s nápisem: STRVZ,COLLEGIO SOC.JESV SEITHEN (societatis) (Troubsko (Strutz), koleje řádu jezuitského strana).

Pavel Veleba, květen 2011 (podklady soukromé, staré kroniky a net)