Úvodní stránka       Obsah

Troubsko od A po Zet

Květen 2010

Přehled starostů v obci Troubsko

část třetí (1971 - 2006 až 2010)

Volby v roce 1971

Po dlouhé době se v tomto roce konaly volby do všech stupňů národních výborů. Konaly se 26. a 27. listopadu 1971. Z 1067 voličů volilo 1062, platných hlasů bylo 1054,  což činí 99,24%.
Zvoleno bylo 25 kandidátů, kteří byli po projednání vybráni z 36 návrhů. Ustavující schůze se konala 17. prosince 1971.
Předsedou byl zvolen ppl. František Weinhöfer, tajemníkem Ota Vidrmert.
Kromě uvedených radu obce doplňovali: Tomáš Kamenický, ing. Antonín Vojta, Anna Havránková, RNDr. Jaromír Kuba, Jan Pazourek, ing. I. Klouda, J. Hrdlička.

Změny v období 1971 - 1981

Představitelé zvolení ve volbách  1971, vykonávali své funkce i v dalším období.
Změna nastala v roce 1976, kdy Otu Vidrmerta nahradil Zdeněk Kukla.
Po nečekaném úmrtí Františka Weinhöfera 6. září 1980, působil krátce jako předseda Ota Vidrmert, tajemníkem byl po intergraci NV Petr Chaloupka z Omic.
Správu obce ovlivnil fakt, že se v roce 1976 sloučily MNV Troubsko a Popůvky, později, s platností od 1. července 1980, došlo také k integraci MNV Troubsko s MNV Omice.
Pro pružnější styk s obyvatelstvem byly zřízeny občanské výbory v Troubsku-Veselce, Omicích a Popůvkách.
V roce 1981 nastoupil jako předseda MNV Jaroslav Potužák, tajemníkem zůstal Petr Chaloupka.

Volby v roce 1981

Po integraci MNV Troubsko, MNV Popůvky a MNV Omice se nové volby konaly 5. a 6. června 1981. Volební obvody byly čtyři: v Troubsku, Omicích, Popůvkách a na Veselce.
Do MNV Troubsko bylo zvoleno 44 kandidátů z výše uvedených obcí.
Předsedou byl zvolen Jaroslav Potužák z Troubska,
místopředsedou Josef Čupera z Popůvek,
tajemníkem Petr Chaloupka z Omic.
Jednotlivé komise byly složeny jednak z poslanců, jednak z volených členů, celkem 40 poslanců a 34 volených členů.

Předsedové komisí:
  Ing. Zdeněk Tůma, Troubsko - komise kulturní, školská a sport,
  Jiří Vašulín, Troubsko - komise finanční,
  Ing Antonín Vojta, Troubsko - komise pro výstavbu,
  Hedvika Šusterová, Omice - komise sociální a zdravotní,
  Tomáš Kamenický, Troubsko - ochrana veřejného pořádku,
  František Svánovský, Popůvky - komise hosp., obchodu
Administrativní pracovnice MNV:
  Od roku 1978 Marie Kamenická, A. Havránková,
  po volbách 1981 i Bohumila Chatrná a Dana Vavřílková.

Volby v roce 1986

Volby se konaly 23. a 24. května 1986.
Předsedou byl zvolen Jaroslav Potužák, místopředsedou Petr Dolíhal z Popůvek, tajemníkem Petr Chaloupka z Omic.
Členové rady kromě výše uvedených:
Petr Juračka, Ing. Antonín Vojta, Milan Kocman, Tomáš Kamenický, Vlasta Bartoňková, Věr Holešovská, František Svárovský a D. Valoušek.
Administrativní pracovnice:
  Marie Kamenická a Ing. Ivana Berkovcová,
  Bohumila Chatrná - účetní,
  Anna Havránková - pokladní

Přišel rok 1989...

V roce 1989 zůstalo obsazení funkcí na MNV Troubsko ve stejném složení, podle posledních výsledků voleb roku 1986.
...a v tomto roce se kalendář pozastavil dne 17. listopadu 1989, kdy nastává velká změna ve vedení našeho státu a v životě občanů Československé republiky.
Uskutečněná revoluce, jenž je nazývána "sametovou", měla hlavní cíl v zajištění nových voleb, prvních svobodných voleb od roku 1946. Termín byl stanoven na červen roku 1990.

Prosinec roku 1989

Po listopadových událostech bylo již 8. prosince 1989 ustaveno v Troubsku Občanské fórum, na které se sešlo 17 občanů z Troubska, kteří se dohodli na jmenování svých zástupců (OF) pro další jednání s MNV v tomto složení:
Petr Molák, Vladimír Ryba, Eduard Jančík, František Putna, Dalibor Beneš.
Dne 12. prosince se konala další schůze OF a 15. prosince 1989 se konalo první shromáždění OF Troubsko, kterého se zúčastnilo 112 občanů. Usnesení obsahovalo mnoho důležitých požadavků, na které měla rada obce odpovědět, což se však nestalo. Tlak OF (zástupci - Putna, Ryba, Molák, Jančík) na MNV měl stoupající tendenci a po Novém roce měl své pokračování.

Změny ve vedení obce v období od 1. března 1990 do 24. listopadu 1990.

Dne 12. 1. 1990 obnovuje činnost Čs. strana lidová.
Dne 12. 2. 1990 se koná zasedání u kulatého stolu, na kterém byli zástupci OF, strany lidové a KSČ. Bylo dohodnuto nové obsazení MNV bez Popůvek a Omic, které začalo pracovat od 1. března 1990. Bylo v  něm 12 poslanců za OF, šest poslanců ČSL a stejný počet poslanců (6) KSČ.
Nové složení MNV:
  předseda MNV         Vladimír Ryba (OF)
  místopředseda   Ing. Pavel Havránek (KSČ)
  tajemník            RNDr. Jaromír Kuba (ČSL)

Volby 24. listopadu 1990

  Starosta obce:           Vladimír Ryba (ODS)
  Zástupce starosty:     Ing. Stanislav Vlach (Sdružení nezávislých kandidátů)
  Členové rady:             Karel Pecina, Václava Pillmayerová, Petr Molák

Volby 18. a 19. listopadu 1994

  Starosta obce:            Vladimír Ryba (ODS)
  Zástupce starosty:       Ing. Stanislav Vlach (SNK)
  Členové rady:              Václava Pillmayerová, Pavel Veleba, Petr Molák
Ve volbách 1994 měla ODS 7 mandátů, nezávislí 4, lidovci 3 a komunisté 1.

Volby v roce 1998

Volby do obecního zastupitelstva se konaly 13. a 14. listopadu 1998. Na kandidátních listinách bylo zapsáno celkem 48 kandidátů. Zvítězila ODS, která získala celkem 6 mandátů, KDU-ČSL 4, Sdružení nezávislých + US 4 a KSČM 1 mandát.
Volba strarosty obce se konala na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva v pátek 27. listopadu 1998.

  Starostou obce byl zvolen     Vladimír Ryba (ODS)
  Místostarosta:            Karel Pecina (KDU-ČSL)
  Členové rady:             Patr Molák (ODS), Pavel Veleba (NK), Antonín Čoupek (ODS)
Dle zákona je zřízena komise finanční, stavební a kontrolní

Volby v roce 2002

První volby v novém tisíciletí se konaly 1. a 2. listopadu 2002. Počet osob zapsaných v seznamu voličů - 1329. K volbám se dostavilo - 838 občanů.

  Volební strany:

 ODS   5 312 hlasů   8 mandátů 
 KDU-ČSL   2 804 hlasů   4 mandáty 
 Sdružení nezávislých  2 597 hlasů   3 mandáty 
 KSČM     410 hlasů     žádný 

Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva, které se konalo 14. 11. 2002 byl zvolen starosta, jeho zástupce a členové rady. Volilo se aklamací.

  Starosta obce:         Vladimír Ryba (ODS)
  Místostarosta:         Karel Pecina (KDU-ČSL)
  Členové rady:          Petr Molák (ODS), Jarmila Horská, po dvou letech ji vystřídala Irena Kynclová, Jan Helán - všichni nestraníci

Volby v roce 2006

Volby se konaly 20. a 21. října 2006. Účast voličů byla 50%. Voleb se účastnily pouze dvě strany - ODS a KDU-ČSL. Z 15 mandátů obdržela ODS 10 a KDU-ČSL 5 mandátů.

 Starosta obce:        Vladimír Ryba (ODS)
 Místostarosta:         Karel Pecina (KDU-ČSL)
 Členové rady:          Jan Helán, Irena Kynclová a Petr Vlaha (nestraníci)

Dodatek: Účast v komunálních volbách 2006 byla nejmenší v dosavadní novodobé historii, přitom počet obyvatel obce dosáhl téměř 2000, takže i počet možných voličů se zvýšil na číslo 1554.

Od předělu v roce 1989 až do letošního roku byl vždycky starostou obce pan Vladimír R y b a. Ve všech uskutečněných volbách zvítězila vždy Občanská demokratická strana, a to vždy se značnou převahou.

Ačkoliv strana ODS s převahou zvítězila, v pětičlenné radě je pouze 1 člen ODS (starosta), 1 člen KDU-ČSL a 3 nezávislí, ač příznivci vítězné politické strany.

Rekapitulace:
 ZO má celkem 15 členů
 Rada: 4x ODS - z toho 3 příznivci (nestraníci)
          1x KDU-ČSL