Úvodní stránka       Obsah

Troubsko od A po Zet

Duben 2010

Přehled starostů v obci Troubsko

část druhá (1938 - 1968)

V pohnutých dnech v září 1938 se při všeobecné mobilizaci čs. armády v sokolovně ubytovali vojácí 6. dělostřeleckého pluku, po mnichovské konferenci se v Troubsku objevili uprchlíci z území odstoupených Německu.
Vláda tzv. II. republiky nastoupila ostrý kurs a začala stíhat všechny pokrokové síly. Dne 26. 12. 1938 ústředním výnosem rozpustila KSČ, takže z obecní rady a zastupitelstva museli odejít komunisté František Staněk, František Mahel a Karel Fiala. Okleštěná republika prožívala poslední měsíce své existence. Zbytek území obsadily dne 15. března 1939 německé vojenské jednotky.

Vedení obce po 2. světové válce

Válka skončila. Obec byla osvobozena dne 25. dubna 1945 kolem páté hodiny ráno. Po osvobození se začíná s vytvářením podmínek pro normální život. Proto již 29. 4. 1945 zahajuje činnost Mistní národní výbor v čele s bývalým starostou -  Františkem Doležalem. Má tři zástupce: Františka Svobodu, Josefa Švestku a Lva Pavlíka. Již 6. 5. 1945 n nastává reorganizace MNV tak, aby v něm byly zastoupeny čtyři strany: KSČ, lidovci, cos.dem. a nár.soc. Předsedou byl zvolen , rolník z domu č. 23 (KSČ). Místopředsedové: Jindřich Montag, Ferdinand Hanuš a Lev Pavlík.

Reorganizace v řízení obce

Již 6. května 1945 byl Místní národní výbor (MNV) reorganizován tak, aby v něm byly zastoupeny 4 politické strany: Komunistická strana, Sociálně demokratická, Národně socialistická  a Lidová strana.
Předsedou byl zvolen člen KSČ, Josef Sobola. Za mistopředsedy členové zbývajících stran v pořadí výše uvedeném: Lev Pavlík, Ferdinand Hanuš a Jindřich  Montag.
Další reorganizace nastala na základě Košického vládního programu. Změna nastala 19. 5. 1945. Podel této změny náležely každé ze čtyř politických stran 4 mandáty. Znovu byl zvolen předsedou Josef Sobola a místopředsedou se stal Lev Pavlík. Po vyhlášeném konkurzu byl obecním tajemníkem zvolen Bohumil Růžička (7. 11.).

Volby do Národního shromáždění a to, co z nich vyplynulo

Volby do Národního shromáždění se konaly 26.5. 1946. Podle výsledků těchto voleb byly provedeny volby do MNV. Příděl mandátů: komunisté a lidovci po pěti mandátech, soc. demokraté a národní soc. po čtyřech.
Ustavující schůze nově zvoleného MNV se konala 7. července 1946.
Předsedou byl opět zvolen Josef Sobola, náměstkem Josef Švestka. Radu tvořili: František Hrdlička, Josef Pospíšil, Jan Celba a Josef Kostelecký. Toto vedení MNV pracovalo až do roku 1950 jen s jednou změnou. Místo Jana Celby nastoupil do rady v roce 1949 Jan Černohorský.

Další reorganizace

6. května 1950 byl MNV přeorganizován na 24 členů. Předsedou se stal František Hrdlička. Náměstkem byl zvolen Jindřich Montag.
Členové rady: Antonín Čoupek, Jaroslav Konečný, Josef Kostelecký, Josef Michna  a František Dufek.

Nový předseda MNV

Další změny nastaly v říjnu 1952, kdy byli někteří členové odvoláni. Na plenárním zasedání 15. 10 byl novým předsedou zvolen Antonín Weinhöfer. V radě skončili dva členové Jar. Konečný a Josef Kostelecký, nastoupili Jan Černohorský a Emil Dobšík.
Do dalších voleb, které se konaly 16. května 1954 dalších změn nebylo.

Volby v roce 1954

Volby se konaly 16. května 1954, Účast voličů byla vysoká - 1007 osob.
Předdsedou byl zvolen opět Antonín Weinhöfer.
Rada: Jindřich Montag, Josef Michna a Oto Vidrmert.
Tajemnicí byla zvolena Marie Otoupalíková, stala se členkou rady.

Jak se volilo: Celá obec byla rozdělena do obvodů, kterých bylo v roce 1954 celkem 14. Počet voličů v každém obvodu bylo cca 70 až 100. Kandidát v obvodu byl tedy volen jen skupinou voličů. Šance na výběr kandidáta nebyla. Mohl se kandidát škrtnout. Ke zvolení bylo třeba nadpoloviční většiny, ovšem z počtu voličů v obvodu. Navržení kandidáti neměli s úspěšným zvolením problém. Teprve z jejich středu byl volen předseda MNV a další funcionáři.

Volby v roce 1957

Volby se konaly 19. 5. 1957. Obec byla rozdělena do 18 obvodů, úseků, poněvadž počet členů byl podle zákona zvýšen na 18. Téměř všichni kandidáti získali 100% hlasů. Počet voličů činil 1010, účast ve volbách byla vysoká, k volbám přišlo 1005 voličů.
Na ustavující schůzi pléna MNV dne 25. 5. 1957 byl předsedou zvolen Josef Starý.
Tajemnicí zstala Marie Otoupalíková.
Rada měla sedm členů. Kromě uvedených byli v radě: Alois Málek, Antonín Jelínek, Marie Pazourková, Pavla Kamenická a Jaroslav Potužák.

Nový předseda MNV

Na plenárním zasedání MNV byl 10. dubna1959 zvolen Jaroslav Potužák novým předsedou, když Josef Starý se funkce vzdal.

Volby v roce 1960

Volby se konaly 12. června 1960. Předsedou se stal František Pillmayer, tajemníkem Jaroslav Potužák. Dále bylo zvoleno 23 občanů do různých komisí, z nichž dvě třetiny bylo členů MNV, jedna třetina z občanů a dle potřeby ještě z aktivistů.

Volby v roce 1964

Volby se konaly 14. června 1964. Dle vládního nařízení byl počet poslanců rozšířen na třicet. Proto bylo v Troubsku zřízeno 20 obvodů a na Veselce 10. Pro každý obvod byly navrženi dva kandidáti, z nichž na předvolebních schůzích byl vybrán jeden, který byl určen za kandidáta na poslance. Každý obvod měl průměrně 35 voličů. Ve volbách všichni kandidáti obdrželi 100% hlasů.
Předsedou se stal František Weinhöfer. tajemníkem Oto Vidrmert.

Odložené volby v roce 1968

Po skončení čtyřletého volebního období 1964 - 1968, se měly konat volby v tomto roce. Volby však byly odloženy. Důvodem byl vstup armád SSSR, Polska, Maďarska, Německé demokratické republiky a Bulharska do naší země. Československo bylo obsazeno dne 21. srpna 1968. Vedení obce se neměnilo až do voleb, které se konaly až v roce 1971. Termín voleb v roce 1968 byl stanoven na devatenáctého května. Odložení nastalo již v přípravném období voleb, kdy byla připravována změna, vznik nového státního zřízení.
Správu obce vykonávala rada v čele s podplukovníkem Františkem Weinhöferem. tajemníkem Otou Vidrmertem a radou, která měla sedm členů řidících jednotlivé komise.
Administrativní pracovnice: Marie Hamzová z Brna.