Úvodní stránka       Obsah

Troubsko od A po Zet

Duben 2009

Pomník na návsi v Troubsku

Když 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku, byl tak zahájen vojenský konflikt nevídaného rozsahu. Začala 1. světová válka. Český národ byl postaven před těžké dilema, neboť tu měl proti svému historickému přesvědčení bojovat po boku Německa proti spřáteleným Srbům, Rusům a Francouzům.

Válka poznamenala a ztížila život i obyvatelům naší obce. Deprimující bylo především postupné odvádění mužů na frontu. Na výzvu starosty Josefa Konečného se scházeli odcházející vojáci u radnice a potom doprovázeni svými rodinami, kráčeli k místní železniční stanici. Obavy obyvatel se stupňovaly, když byli nakonec odváděni i osmnáctiletí. Neradostně také působila tělesná výchova pro vojenskou službu chlapců mezi 16-17 rokem, kterou v obci prováděl odborný učitel Rudolf Kuba za dozoru poručíka Matěje Rumrejcha ze Zastávky.

Celkový počet troubských občanů, kteří se účastnili bojů v 1. světové válce není znám, je to nezjistitelné číslo, stejně jako počet těch, kteří se po ukončení války v roce 1918 domů nevrátili.

Pomník v parku na návsi byl postaven jako vzpomínka na všechny padlé v 1. světové válce a jejich jména byla vytesána do kamenů:

Miska Alois, Zapletal Josef, Dobšík Antonín, Kučera Tomáš, Findejs Josef, Otoupalík Jan, Prokeš Jan, Kuba František, Pernica Josef, Buček Antonín, Midrla František, Fiala Jindřich, Růžička Eduard, Sojka Vilém, Doležal Jan, Fatria Alois, Horáček Leopold, Horák Vilém, Stromecký Jan, Luňáček František, Kristek Antonín.

Základní kámen pro postavení pomníku byl slavnostně položen 26. října 1919. Na čelní straně pomníku byla umístěna mramorová deska, která nesla nápis: VZPOMÍNKA PADLÝM VE VÁLCE SVĚTOVÉ 1914 - 1918. Nád touto deskou byl umístěn znak Československé republiky.

Odhalení pomníku se konalo 28. října 1922. Na slavnosti promluvil Václav Čech a za legionáře František Svoboda. Do základu byl uložen pamětní list a platné mince

V legiích bojovali:

- v italských - Konečný František a Kocman Antonín
- v ruských - František a Vilém Vašulínovi, Vaverka František, Horký Jan, Solar Josef, Svoboda František, Chmel Richard, Kamenický Josef, Mahn František


Mír trval pouhých dvacet let a začala 2. světová válka. Její konec byl přijat s velkou úlevou. Troubsko bylo osvobozeno Rudou armádou 25. dubna 1945 kolem páté hodiny ráno. Znovu získaná svoboda stála mnoho utrpení a obětí.

Na památku všech padlých v této válce byl na troubském hřbitově vybudován památník. Má reliéfovou výzdobu a nese nápis: "Zemřeli, aby národ svobodně žil". Je to dílo sochaře Kotrby ze Střelic, stavbu provedl kameník J. Čoupek z Bosonoh. Památník nenese žádná jména.

V den 20. výročí ukončení 2. světové války byla odhalena nová pamětní deska vzpomínající padlé oběti válek. Nová deska byla umístěna na stávající pomník na návsi. Překryla původní desku z roku 1922. Jelikož byla značně větší, byl z pomníku odstraněn znak Československé republiky, který zdobil horní část pomníku. Tento znak se s dávkou štěstí zachoval a můžete ho vidět při návštěvě troubské knihovny.

Na nové desce je uveden letopočet obou světových válek a obětí 2. světové války. Při srovnání s údaji v kronice a jiných záznamech, nedochází k úplné shodě a nejsou úplné.

Oběti národního odboje 2. světové války:

Weinhöfer Miroslav (*1926), Krejčí Antonín (*1918), Mahel František (*1902), Pazourek Jan (*1908), Staněk František (*1891), Chabera Alois (*1873), Ptáčníková Josefa

Rasová perzekuce židů:
(zemřeli v koncentračním táboře Osvětim (Terezín))

MUDr. Epstein Jan (*1900), MUDr. Epstein Marek (*1869), Epsteinová Charlotta (*1877), Hochbergová Hana (*1909), Hochberg Ivan (*1934), Hochberg Petr (*1932)

Oběti válečných událostí:

Antošová Anna (*1913), Burian Jan (*1917), Burian František (*1920), Ilek Rudolf (*1924), Burianová Marie (*1891), Kamenický František (*1922), Kamenický Jan (*1865), Otoupalík Josef (*1920), Staněk Bohumil (*1901), Konečná Marie (*1898), Svoboda František (*1891), Burian Vincent (*1905), Staněk Vladimír (*1927), Urátor František (*1921)

Na pamětní desce je též uvedeno, že při osvobozování Troubska položilo život 82  sovětských vojáků. Ústřední hřbitov však uvádí ve své dokumentaci 10 zpopelněných důstojníků (ostatky uloženy v urnách) a dalších 34 padlých vojáků, jejichž ostatky jsou ve společných hrobech. Tehdejší místní kronikář zřejmě udal chybný počet.

Zahraniční armáda
- vznikla v roce 1939 ve Francii a v roce 1940 se znovu konstituovala ve Velké Británii.
- v této armádě bojovali:

Kamenický Adolf - je veden v seznamu dobrovolníků, víc není známo,

Konečný Václav - uprchl v roce 1939 do Polska, pak do Francie. Zde se v roce 1940 v řadách čs. armády účastnil ústupových bojů proti fašistickým vojskům, ovšem po pádu Francie se nestačil dostat do Velké  Británie. Proto s dalšími Čechoslováky odjel na dramatickou cestu přes Maroko na ostrov Martinique a odtud na britskou državu Santa Lucia. Do Anglie dorazil až v březnu roku 1941 a stal se příslušníkem čs. pozemní armády. V roce 1945 se vrátil do vlasti v hodnosti rotmistra.

Dess Karel  - ilegálně se dostal do Polska, odtud do Francie, pak do Anglie. V letech 1944 - 1945 se jako důstojník 2. praporu čs. samostatné ozbrojené brigády účastnil obléhání německé posádky ve francouzském přístavu Dunkerque. Do vlasti se vrátil v roce 1945 jako poručík.

Hochberg Bedřich - nájemce troubského velkostatku uprchl před rasovým pronásledováním v roce 1940 za hranice, dostal se do čs. armády, s ní vstoupil do Anglie, kde později působil jako tajemník ministra obchodu čs. emigrační vlády. Po válce se vrátil do Troubska. Změnil si jméno na Horský. Jeho manželka a dva synové zahynuli v Osvětimi.

Zatčeni a vězněni
Dess Karel (*1887), Zapletal Alois (*1915), Pillmayer František (*1899), Kuba Rudolf (*1889), Rybníček Bohumil (*1908), Vašulín František (*1882), Svoboda František (*1890), Kuchařík Václav (*1907)


Poznámka: Tento článek byl zpracován na základě archivních, veřejných i soukromých materiálů. Nelze tvrdit, že výčet uvedených jmen je úplný. Případná upřesnění a doplnění sdělte na adrese: mktroubsko@seznam.cz.             Pavel Veleba (Vp)