Úvodní stránka       Obsah

Troubsko od A po Zet

červenec 2010

Historie troubské školy

část druhá (1947 - 2005)

V roce 1947 se začalo se stavbou nové školy na nivě nad zámeckou zahradou. Současně se stavěly také dva byty pro učitele. Práce však byly již 10. 8. 1948 zastaveny. V roce 1950 - 1951 žádal MNV a SRPŠ u ONV, KNV, ministerstva i kanceláře prezidenta o obnovení stavby, žádostem však v tomto roce nebylo vyhověno. Se stavbou se mělo znovu začít v roce 1952, ale i v tomto roce byla odložena a dána do plánu na rok 1953.

Ve školním roce 1952-1953 byl stav školy kontrolován i komisi ONV, která konstatovala neuspokojivý stav budovy a i ze zdravotních důvodů doporučila neprovádět školní stravování dětí. Bylo znovu obnoveno úsilí za výstavbu nové budovy, avšak dosavadní staveniště s rozestavěnou budovou a s postavenými učitelskými byty, bylo dáno k dispozici "Krmivářsko-písninářskému výzkumnému ústavu při Akademii zemědělských věd", který byl právě v tomto čase v obci zřizován.

Z iniciativy MNV a školy byla vypracována a podána nová žádost o stavbu nové budovy, která by byla postavena pro děti nejen z Troubska, ale i z Ostopovic, a to na katastrálním území obce Troubsko v prostoru "U kostela". K dohodě, která mohla významnou měrou přispět k rychlé výstavbě, však nedošlo. Tak se stavba nové "osmiletyk" s plánovanými 14-ti třídami - neuskutečnila. (V této době byla postavena nová škola v Ořechově a ve Střelicích.)

Naděje na postavení nové školy byla v nedohlednu, takže se stále jen opravovalo. V roce 1958 se o školních prázndinách pokračovalo v opravách, např. zavedením vody do tříd, vybudováním splachovacích záchodů atd. V roce 1967 se pak přikročilo ke generální opravě celé školní budovy. Bylo zavedeno ústřední topení, rekonstruováno nové elektrické vedení, nainstalována nová okna, parkety...Po dobách hašteření mezi obcemi i místnímu částmi obce - kde má škola stát, po dobách nemohoucnosti a snad i malého úsilí, se nová škola nikdy nepostavila.

1967 - 1968
Škola prodělala generální opravu: byla vyměněna okna, dveře, schodiště, zavedena nová vodo a elektroinstalace i ústřední topení. Budova také dostala novou střechu a fasádu. Celkový náklad činil 552 253 Kč. Po dobu oprav se vyučovalo v nynějším Katolickém domě.

1993 - 1994
Během jediného roku a za plného provozu byla postavena jednopatrová přístavba školy. V přízení tak vznikly nové, oddělené šatny pro 5 tříd a školní družinu, pro kterou byla dále v přízemí vytvořena samostatná místnost. Učitelská sborovna a nově vznilá ředitelna byly situovány do prvního patra. Zároveň s přístavbou byla provedena rekonstrukce všech sociálních zařízení pro žáky. V roce 1994 byla rovněž opravena a dostavěna nová kotelna a po plynofikaci celé obce a zavedení plynového rozvodu do školy byl na podzim uveden do provozu nový plynový automatizovaný kotel s výkonem 85 kW. Celkové náklady na dostavbu školy a plynofikaci tak překročily částku jednoho milionu, přesněji 1,346 tis. Kč. Jejich největší tíhu nesl zřizovatel školy - Obec Troubsko. Finanční referát OkÚ Brno-venkov poskytl dotaci ve výši 300 tis.  Kč.

2000 - 2002
Na zahradě bylo vybudováno školní hřiště se cvičebním polygonem, doskočištěm pro skok daleký a basketbalovým košem. Škola je vybavena počítačovou učebnou s připojením na internet, umístěnou ve školní družině. V tomto období je také dokončeno vybavení všech tříd a školní družiny novým nábytkem (včetně moderních lavic) a malbami a nátěry v celé škole podle projektu "Estetické ztvárnění vnitřního prostoru školy" pana Petra Kamenického.

2002
Rozhodnutím zřizovatele, t.j. zastupitalstva obce Troubsko, získala škola od 1. 12. 2002 právní subjektivitu a stala se příspěvkovou organizací obce. Spolu s ní byly převedny pod stejnou organizaci další součásti školy: školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Statutárním zástupcem celé příspěvkové organizace s názvem "Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov" byl ustanoven stávající ředitel školy Mgr. Michal Řihánek.

2005
V prosinci 2005 byla započata 1. etapa výměny oken na budově školy. Nová plastová okna byla namontována v celé přední stěně školy a v zadní části sborovny.


Prameny: Staré obecní a soukromé kroniky, info od roku 1967 převzato z šebových stránek troubské školy

               

Vp